Arverett: En guide til hvordan arveloven fungerer

05 april 2024
Silje Elise Johansen

editorial

Arverett er et komplekst, men viktig område innen juridisk praksis. Det omhandler lovene og reguleringene som bestemmer hvordan en persons eiendeler, enten det er penger, eiendom eller personlige eiendeler, fordeles etter deres død. For mange kan dette virke overveldende, men en grunnleggende forståelse kan gi klarhet og trygghet. I denne artikkelen skal vi utforske hvordan arveretten fungerer, hva som skjer når en person dør uten et testament, betydningen av testamenter, og hvordan man bør forholde seg til skattereglene.

Hva er arverett?

Arverett er juridiske prinsipper og regler som avgjør hvem som har rett til en avdødes eiendeler, og hvordan disse skal fordeles. I mange land, inkludert Norge, reguleres arverett av arveloven. Loven sikrer at eiendelene går til avdødes nærmeste slektninger, men man kan også velge å testamentere bort eiendeler til andre personer eller organisasjoner.

Det er flere viktige faktorer som spiller inn i arverett. Første skritt er å fastslå om avdøde etterlot seg et testament. Dersom det finnes et testament, vil det i stor grad bestemme fordelingen, forutsatt at det ikke bryter med lovens regler om pliktdelsarv. Har den avdøde ikke etterlatt seg noe testament, vil arven fordeles etter lovens regler.

Arv uten testament

Når en person går bort uten å ha skrevet et testament, kalles det for å dø «intestate». Da vil arveloven automatisk bestemme hvordan arven skal fordeles, som ofte vil si at den går til de nærmeste pårørende. I Norge er det arvelaterens ektefelle og barn som står først i rekken, og deretter andre slektninger dersom de nærmeste ikke lever. Eksempelvis vil en avdød persons ektefelle arve en fjerdedel av boet, mens to tredeler tilfaller barna, dersom arvelateren etterlater seg både ektefelle og barn.

Komplicerende faktorer oppstår når det er stebarn, skilsmisse eller andre ikke-tradisjonelle familieforhold involvert. I slike tilfeller kan det være viktig å konsultere med en advokat for å forstå hvordan arveloven anvendes.

arverett

Betydningen av testamenter

Testamenter gir en person muligheten til å detaljstyres sin eiendom og finansielle midler etter død. Det kan forhindre familiefeider og sikre at arvelaterens siste ønsker blir oppfylt. Et testament er et juridisk dokument som må oppfylle visse formelle krav for å være gyldig, blant annet må det være signert av arvelateren og to vitner.

Ved å skrive et testament kan man bestemme spesifikke gaver til venner, veldedige organisasjoner eller andre som ikke automatisk vil arve etter loven. Videre kan man opprette fideikommiss, lage bestemmelser om klausuler for arvingenes bruk av arven, og så videre.

Arv og skatt

Et vesentlig aspekt av arv er arveavgiften, en skatt som pålegges arven etter en person er død. I Norge ble arveavgiften avskaffet fra 1. januar 2014, men det er viktig å holde seg oppdatert på skattelovgivningen da endringer kan forekomme. Selv om det ikke finnes en arveavgift per nå, er det andre skattemessige hensyn å ta med i beregningen. For eksempel kan det ha betydning for formuesskatt og inntektsskatt knyttet til inntekter fra arven, slik som utleieinntekter eller avkastning på investeringer.