Kjemikaliehåndtering: Sikkerhet og ansvar i hverdagen

07 juli 2024
Kim Andre Haugen

editorial

Kjemikaliehåndtering er en utfordrende og viktig del av mange industrier, samt innenfor forskning, sykehus og til og med skoler. Korrekt håndtering av kjemikalier er essensielt for å beskytte både mennesker og miljø. Dette omfatter alt fra identifikasjon og anskaffelse av kjemikalier, til bruk, lagring og avhending. Det er ikke bare snakk om å følge et sett med forskrifter; kjemikaliehåndtering krever også en forståelse av de materielle og helsemessige farene kjemikalier kan innebære. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan man kan gå frem for å trygt håndtere kjemikalier, inkludert viktige sikkerhetstiltak og ansvarlig praksis.

Sikkerhetstiltak i kjemikaliehåndtering

Sikkerhet er av høyeste prioritet når man håndterer kjemikalier. Dette betyr at det må innføres systematiske tilnærminger for å redusere risikoen for ulykker, miljøskader og helseproblemer. Et av de mest grunnleggende prinsippene er ønsket om å forhindre eksponering. Det er grunnen til at bruk av personlig verneutstyr (PVU) som hansker, briller, labfrakker og åndedrettsvern, ofte er nødvendig.

For å sikre trygghet, kreves en grundig forståelse av kjemikaliets egenskaper og farer. Material Safety Data Sheets (MSDS), eller nå kalt Safety Data Sheets (SDS) under REACH-forskriften i EU, tilbyr detaljert informasjon om hvert substans. Kunnskap om riktig lagring er også avgjørende, da noen kjemikalier kan kreve spesiell lagring som kjøling eller beskyttelse mot lys. Videre bør kjemikalier holdes etiketterte korrekt og organisert slik at det finnes en tydelig forståelse av lokasjon og identitet til hver kjemikalie.

Regelmessig opplæring og tilgang til up-to-date sikkerhetsprosedyrer er nødvendig for ansatte som håndterer kjemikalier. Opplæringen skal dekke korrekt bruk av utstyr, førstehjelp, samt prosedyrer for håndtering av spillepisoder og ulykker. Prosedyrer for helseovervåking av ansatte som eksponeres for farlige kjemikalier representerer også et viktig sikkerhetstiltak.

image

Regelverk og forskrifter for kjemikaliehåndtering

I mange land er det omfattende regelverk for kjemikaliehåndtering. I EU bygger stort sett reguleringen rundt REACH-forordningene, som står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. REACH sikrer at selskaper tar ansvar for at de kjemikaliene de fremstiller og bringer på markedet, ikke uforvarende forårsaker mennesker eller miljøet skade. Reguleringene fungerer som en fører for nødvendig dokumentasjon, risikovurdering og kommunikasjon av farepotensial videre ned i forsyningskjeden.

I tillegg til REACH, er det andre viktige EU-direktiver, som for eksempel CLP (Classification, Labelling and Packaging), som krever at kjemikalier klassifiseres, merkes og pakkes på en måte som tydeliggjør de aktuelle farene. I USA, har Occupational Safety and Health Administration (OSHA) satt i regler som inkluderer Hazard Communication Standard, som også setter krav til farekommunikasjon, etiketter og safety data sheets for kjemikalier.

For å følge regelverket, bør virksomheter ha et kjemikaliehåndteringsprogram på plass som dokumenterer alt fra inngående kjemikalier, til shåndtering, bruk, lagring og avfallshåndtering. Et velfungerende kjemikaliehåndteringsprogram involverer et nært samarbeid mellom forskjellige avdelinger som sikkerhets-, operasjonnelle, helse- og miljøavdelinger.

Risikovurdering og kjemikaliestyring

Risikovurdering på kjemikalier handler om å forstå og kontrollere risikoen knyttet til bruken av disse substansene. Denne prosessen innebærer å identifisere potensielle farer, analyse av sannsynligheten for at farer inntreffer, og identifikasjon av de mest utsatte individene eller miljøene. Et detaljert risk assessment skal danne grunnlaget for alle sikkerhetstiltak som skal implementeres.

Kjemikaliestyring handler om å etablere prosesser, systemer og politikk rundt kjemikaliebruk. Dette kan omfatte alt fra kjøpebeslutninger basert på miljø- og helseprofilen til kjemikalier, til å se etter tryggere, alternative metoder for å utføre prosesser som ellers ville involverte risikofylte kjemikalier. Her er målet om å påvirke den overordnede risikoen ved å redusere mengden farlige kjemikalier som brukes, eller ved å bytte de ut med mindre farlige.

Kurs i kjemikaliehåndtering

Kurs i kjemikaliehåndtering er et viktig utdanningsaspekt for sikker og ansvarlig omgang med kjemikalier i industrien, laboratorier og ulike arbeidsplasser. Strenge forskrifter regulerer bruk, oppbevaring og avfallshåndtering av kjemiske substanser for å beskytte helse, miljø og sikkerhet. Slike kurs dekker ofte relevante lovverk, farlig stoff-egenskaper, merking, sikkerhetsdatablader, risikovurdering, personlig verneutstyr og nødprosedyrer. Deltakere lærer også om korrekt oppbevaring og håndteringsprosedyrer, samt tiltak for å forhindre ulykker. Resultatet er kompetanseøkning som fremmer forsvarlig kjemikaliehåndtering.

Flere nyheter