Oljeutskillere: En nøkkel til beskyttelse av miljøet

05 april 2024
Silje Elise Johansen

editorial

Oljeutskillere spiller en kritisk rolle i beskyttelsen av vårt vannmiljø. De er designet for å separere olje, fett og andre hydrokarboner fra avløpsvann før vannet slippes ut i kloakksystemet eller naturen. Det er av stor betydning at bedrifter som opererer med store mengder oljeholdige væsker, som bilvasker, verksteder, bensinstasjoner og industrianlegg, benytter seg av oljeutskillere. Dette er ikke bare et miljøkrav men ofte også et lovpålagt ansvar. I denne artikkelen skal vi dykke ned i hvordan oljeutskillere fungerer, deres betydning for miljøet og hva man bør tenke på ved valg og vedlikehold av disse systemene.

Hvordan oljeutskillere fungerer

Oljeutskillere bygger på et enkelt men effektivt prinsipp: forskjellen i tetthet mellom olje og vann. Fordi olje har lavere tetthet enn vann, vil oljepartikler flyte opp til overflaten når blandet med vann. Dette tillater oljeutskillere å fysisk skille og samle olje ved hjelp av ulike metoder, som gravitasjon, koalescens, og flotasjon.

Gravitasjonsbaserte oljeutskillere

De mest grunnleggende oljeutskillerne fungerer på gravitasjon. Vann-olje-blandingen ledes inn i en tank hvor oljen får tid til å stige til overflaten. Rent vann kan deretter slippes ut fra bunnen av tanken, mens oljen som har samlet seg på overflaten lett kan fjernes.

Koalescerende oljeutskillere

Koalescens handler om å fusjonere små oljedråper til større, slik at de mer effektivt kan flyte oppover og samles. Disse systemene inneholder ofte spesielle filtre eller koalescerende medier som hjelper til med å øke prosessens effektivitet.

Flotasjonsbaserte oljeutskillere

Flotasjonsutskillere benytter luftbobler for å hjelpe oljepartiklene å stige raskere til overflaten. Dette systemet kan være særlig effektivt for å fjerne svært fine oljepartikler som kan være vanskelige å skille ut ved enkel gravitasjon.

oljeutskillere

Viktigheten av effektiv oljeutskilling

Miljøkonsekvensene av oljeforurensning er omfattende og velkjente. Når oljeholdig avløpsvann slippes ut i miljøet uten tilstrekkelig behandling, kan det føre til skader på dyreliv og økosystemer, forurense drikkevann, og til og med føre til store økologiske katastrofer. Effektiv oljeutskilling sørger for at disse skadelige stoffene fjernes fra avløpsvannet, noe som ikke bare beskytter naturressurser, men også bidrar til å oppfylle strenge miljølover og reguleringer.

Valg og vedlikehold av oljeutskillere

Når det gjelder valg av oljeutskillere, er det flere faktorer å vurdere. Kapasiteten er viktig; et system må være dimensjonert til å håndtere den aktuelle mengden avløpsvann og olje. Plassering og installasjon krever også oppmerksomhet for å sikre optimal funksjon og tilgjengelighet for vedlikehold og inspeksjon.

Vedlikeholdsbehov

Regelmessig vedlikehold av oljeutskillere er avgjørende for deres fortsatte effektivitet. Dette inkluderer tømming av oppsamlet olje, rensing av filter og inspeksjon av systemkomponenter. For å opprettholde en stabil drift, anbefales det å utføre vedlikehold med jevne mellomrom og følge produsentens spesifikke instruksjoner.

Profesjonell bistand

Det kan være utfordrende å håndtere alle aspekter av en oljeutskiller alene. Derfor kan det være fordelaktig å søke hjelp fra et profesjonelt firma med kompetanse på området. De kan tilby rådgivning ved valg av system, hjelpe til med installasjon og vedlikehold, og sikre at oljeutskilleren fungerer slik den skal i henhold til alle relevante forskrifter.

Flere nyheter